Reč stručnjaka: Intervju sa Milanom Plavšićem, direktorom prodaje kompanije Planet soft

planet soft

Softverski inženjering i razvoj je deo saobraćajne struke već decenijama. Nažalost, često se zanemaruje njegova važnost, pa kompanije i preduzeća ne vrednuju dovoljno softverska rešenja, bez kojih nekad poslovanje nije ni moguće.

Iz tog razloga, želeli smo da pogledamo stvari iz ugla nekog ko se direktno bavi saobraćajnim softverima. Kompanija koja je vrlo uspešna na ovom polju je Planet soft, te smo sa direktorom prodaje i marketinga Milanom Plavšićem razmenili par reči o tome kako izgleda saobraćaj sa IT strane.

Planet soft je regionalna informatička kompanija koja posluje kao dio istoimene grupe sa sjedištima u Banja Luci, Beogradu i Beču. Unapređujemo, optimizujemo i automatizujemo poslovne procese naših klijenata još od 2013. godine.

 Naš zadatak je da podignemo nivo efikasnosti i iskorištenje resursa naših korisnika, a sve kako bi se ostvarila direktna ili indirektna ušteda u svakodnevnom poslovanju.

Vaš sistem za upravljanje saobraćajnom infrastrukturom Via Planet  pomaže upravljačima puta formiranjem baze podataka i lokacijske evidencije saobraćajne infrastrukture i doprinosi optimizaciji procesa planiranja, izgradnje i održavanja saobraćajne infrastrukture.

Na koje sve načine korisnici mogu uštedeti sa ovakvim sistemom? 

Implementacijom i upotrebom našeg softverskog rešenja Via Planet, korisnici ostvaruju različite benefite. Jedan od ključnih benefita jeste svakako optimizacija troškova i ušteda značajnih finansijskih sredstava. ViaPlanet ima za cilj upravljanje saobraćajnom infrastrukturom na način koji uvećava ekonomsku korist, smanjenjem ukupnih troškova održavanja, izgradnje i korištenja puteva.

Šta se pokazalo kao najveća prednost? 

Komponente sistema kao što su GIS (geografski informacioni sistem), RAMS (road asset management system) i mobilna aplikacija korisnicima omogućavaju jedinstven izvor podataka za rad sa saobraćajnom infrastrukturom.

Prednosti implementacije ViaPlanet sistema jeste bolja alokacija resursa i smanjenje operativnih troškova. Te korist za sve strane uključene u saobraćajni sektor, što u dugom roku omogućava očuvanje infrastrukture za buduće generacije.

Šta je to što izdvaja Via Planet na tržištu? 

Via Planet na tržištu izdvaja način na koji je on koncipiran i razvijen, a koncipiran je na način da pruža širok spektar mogućnosti primene,  funkcionalnosti i benefita u preduzećima sa različitim tipovima infrastrukture. Budući da je razvijen kao „open source“  tehnologija, korisnike oslobođa visokih troškova održavanja tzv. TCO (Total cost of ownership). Kao i zavisnost od globalnih vendora – proizvođača softverskih rešenja. Ta zavisnost često nakon implementacije postane balast korisnicima.

U kakvim sve tipovima preduzeća je ovaj softver implementiran? 

Softversko rešenje Via Planet inicijalno je nastalo kao rešenje za primenu u preduzećima koja su zadužena za upravljanje putevima i saobraćajnom infrastrukturom. JP Putevi Republike Srpske, JP Autoputevi Republike Srpske, JP Autoceste FBiH, Putevi Brčo… Danas je to rešenje koje se primenjuje u preduzećima koja imaju različite tipove infrastrukture koja se prostire na većem geografskom području (elektroenergetika, vodosnabdevanje, snabdevanje toplotnom energijom i gasom, telekomunikacije i mnoge druge). Neki od naših klijenata izvan saobraćajne industrije su JKP Beogradske elektrane, Regulatorna agencija za komunikacije BiH, Srbija šume.

Da li je pogodan i na primer za parking servise

Kada se uzme u obzir činjenica da su parkirališta i pripadajući parking servisi u širem smislu deo saobraćajne infrastrukture, da su često geografski rasprostranjeni po čitavom gradu ili široj  oblasti i da imaju različite elemente koji sačinjavaju jedan parking prostor (rampe, senzori, oprema za naplatu parkinga i sl) više je nego jasno da su klijent sa velikim potencijalom za primjenu Via Planet-a.

Koliko je potrebno da se ovakav softver prilagodi i implementira kod novog korisnika? 

Softver je sam po sebi veoma generičan, što nam omogućava brzu i efikasnu implementaciju. Većina komponenti sistema je razvijena, pogotovo u domenu saobraćajne infrastrukture. Uključujući i model podataka, tako da prilikom implementacije ostaje da se uradi konfiguracija i tzv. „fine tuning“ sistema. Sistem dolazi sa razvijenim setom izveštaja i funkcionalnosti. Ali svakako ostaje mogućnost razvoja dodatnih prema potrebama klijenta. Bitan faktor koji utiče na implementaciju u pogledu kompleksnosti i dužine trajanja jeste prikupljanje, mapiranje i obrada podataka. Npr. za jednog klijenta smo pomoću Mobile mapping i Lidar tehnologije prikupili i obradili podatke za 4.000 km putne mreže. Dok je za neke klijente obim posla bio znatno manji, što je implementaciju učinilo bržom i jednostavnijom. 

Kada je u pitanju ITS sistem koji razvijate, do sada ste ga implementirali u nekoliko tunela. Da li postoji i primena ovakvog sistema i u gradovima? 

Naše softversko rešenje Via Planet ITS je do sada implementirano u pet tunela kojima upravljaju  JP Putevi Republike Srpske. U toku sledeće godine sistem će biti implementiran i u tunelu Čemerno. Tako da će JP Putevi Republike Srpske imati mogućnost daljinskog nadzora i upravljanja saobraćajem u šest tunela na različitim putnim pravcima u sklopu mreže regionalnh i magistralnih puteva kojima upravljaju. Različite su mogućnosti primene našeg Via Planet ITS sistema, a primena u gradovima je svakako jedna od njih. Kroz gradske i prigradske zone se odvija saobraćaj, a tamo gdje se odvija saobraćaj, gdje je potrebno pružiti „real time“ podršku u detekciji incidentnih situacija i donošenju pravovremenih odluka, Via Planet rešenje savršeno se uklapa i doprinosi povećanju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Pored pomenutih gradova i tunela, primenu ovakvog jednog sistema možemo naći i na deonicama autoputeva.

Da li se implementacije softvera rade u CLOUD okruženju ili je ipak neophodno držati određene podatke i na licu mesta? 

Što se tiče Via Planet rešenja, moguća je implementacija on premise tj. na serverskoj infrastrukturi kod klijenta. Moguća je naravo i Cloud implementacija. To zavisi od preferencija klijenta. Za Via Planet ITS je zbog specifičnosti područja primene, predviđena on premise implementacija.

Uklapanje saobraćaja i softverskih rešenja je uvek izazovan, ali zanimljiv posao. Da li je teško povezati ta dva tipa inženjeringa? 

Slažem se da je posao izuzetno izazovan, zanimljiv, a u krajnoj istanci i težak. Uspešan razvoj ovakvog sistema podrazumeva inkorporaciju različitih zakona o saobraćaju. Kao i mnogih drugih zakonskih i podzakonskih akata, te najbolje poslovne prakse. Budući da se naš proizvod implementira u državama sa različitim zakonima, pred nama je bio izazov da većinu zakona uobzirimo. Ali i da ostavimo mogućnost da prilikom same implementacije kroz konfiguraciju omogućimo prilagođavanje sistema različitim zakonima i potrebama klijenta. Glavnu okosnicu razvoja i impelementacije sistema predstavljalju ljudski resursi, tj. tim koji sačinjavaju inženjeri za razvoj softvera i inženjeri saobraćaja. Jedino je sinergijskim djelovanjem svih članova tima moguće doći do razvoja rješenja koje će raditi kvalitetno i besprekorno.

PlanetSoft ima veliki portfolio proizvoda. Da li je u vašim planovima razvoj softvera koji će pokriti još neke sfere saobraćaja? 

Tako je, mi zaista imamo širok portfolio proizvoda, a saobraćaj je od našeg osnivanja niša u kojoj smo realizovali ozbiljne i zahtevne  projekte. Pored svakodnevnog usavršavanja već razvijenih rešenja, u planu imamo i razvoj novog softverskog rešenja koje će u fokusu imati optimizaciju kretanja, rutiranje i podizanje efikasnosti rada terenskih radnika. U širem smislu bavićemo se logistikom, a logistika je sastavni deo saobraćajne i transportne industrije. Naše iskustvo u ovom segmentu je veliko, budući da smo unazad nekoliko godina imali uspešne implementacije softverskih rešenja koja se bave ovom tematikom. Međutim, usled promene biznis modela naših vendora, koji nisu u skladu sa našom vizijom i strateškim planom razvoja, odlučili smo se da sva ta iskustva i domensko znanje primenimo za razvoj našeg softvera.

 Za sada se uglavnom bavite B2B rešenjima. Da li je razmišljate o ulasku na B2C tržište?

B2B jeste trenutno naš najzastupljeniji biznis model. Naša kompanija članica je Planet Soft grupe, u sklopu koje posluje i kompanija Allyes iz Beograda. Ona je trenutno naš jedini interface ka tzv „consumer tržištu“. Allyes posluje kao postpaid provider naplate putarine. Bazu korsinika pored različitih kompanija čine i mnoga fizička lica koja koriste našu aplikaciju za plaćanje usluge putarine u Srbiji. Strateški partner Allyes-a u ovom poslu je Javno Preduzeće Putevi Srbije. Napomenuo bih da je aplikacija koja predstavlja glavno oruđe za obavljanje poslovne delatnosti Allyesa takođe razvijena od strane članica Planet soft grupe, kompanija Antecna i Planet Soft. Takođe, napomenuo bih da se neke aplikacije koje smo razvijali za naše klijente imaju primenu u B2C segmentu. To su razne e-commerce i online payment aplikacije.

Uzimajući u obzir dinamičnost tržišta, promjene životnih navika, te sve veći prelazak korisnika na online način življenja, nije isključeno da ćemo se u bližoj budućnosti odlučiti na razvoj softverskog rešenja koje ćemo direktno mi ponuditi korisnicima kroz B2C poslovni model.

planet soft beč
Da li mislite da možete biti konkurentni i evropskim igračima i umešati se u trku sa vendorima saobraćajnih softvera na nivou EU? 

To jeste naš plan i naša vizija, u prilogu tome govori činjenica da smo prije izvesnog vremena osnovali novu članicu Planet soft grupe. To je  Planetsoft Beč, zadužen za razvoj poslovanja i prodaje naših rešenja na tržištu EU. Ovakav pristup razvoju novih tržišta dovoljno govori o našoj čvrstoj opredeljenosti za ekspanziju naših poslovnih operacija na tržište EU. Ali je i pokazatelj koliko čvrsto verujemo da su naša softverska rešenja dovoljno dobra, kvalitetna i konkurentna da odgovore na zakonsku regulativu EU, ali i specifično i zahtevno EU tržište.

Povezane vesti